0216 402 21 21
 
 
Çalışma Saatlerimiz : 09:00 - 18:00
 
 
Altunizade, İstanbul
 
 
Filizfidanoğlu Menu
 
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri
Kurumlar Vergisi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
 • Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

 • Katma Değer Vergisi
 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
 • İhracat istisnasından kaynaklanan
 • İndirimli orandan kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
 • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

 • Özel Tüketim Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

 • Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
 • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

 • Özel Amaçlı Raporlar
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

 • Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
 • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.

 • Bağımsız Denetim Hizmetleri
  Şirketimiz Bağımsız Denetim işlemlerini çözüm ortağımız olan ve Kamu Gözetim Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yetki verilen şirketler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
  Yapmış olduğumuz hizmetler:
 • TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
 • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
 • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem
 • işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

 • Hukuk Danışmanlık Hizmetleri
 • Vergi Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • İş Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
 • Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
 • Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
 • Uzlaşma ve uyuşmazlık
 • Gayrimenkul alımlarında vergi danışmanlığı
 • Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
 • Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı

 • Kurumsal Finansman ve Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı Hizmetleri
 • Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve check-up yapılması
 • Şirket değerlemeleri,
 • Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,
 • Satın alma konularında danışmanlık verilmesi
 • Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi
 • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması
 • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri
 • Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri
 • Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması
 • Şeffaflık raporu ve Kurumsal Yönetim uyum raporları hazırlanması
 • Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzunda danışmanlık
 • İcra kurulu üyeliği hizmetleri

 • Sirküler
    Sigorta Prim Teşviklerinden Yararlanılmasına İlişkin SGK Genelgesi
    Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahlar
    Elektronik Arşiv (e-arşiv) Uygulaması
    SGK Tavan ve Taban Tutarları, Prime Esas Kazançlardan İstisnalar ile Kıdem Tazminatı Tavanı
    Mükellef Bilgileri Bildiriminin Kaldırılması